มทร.สุวรรณภูมิ ขยายเวลาสมัครออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครออนไลน์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง และระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ จำแนกตาม คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือก ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 จบ ม.3 สมัครเรียนต่อ ระดับ ปวช./จบ ม.6 สมัครเรียน ระดับ ปวส./จบ ปวช. สมัครเรียน ระดับ ปวส./จบ ปวส. สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี สามารถเข้าลิงก์ตามนี้ได้เลย http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/app_form.php

ลิงก์ระเบียบการรับสมัคร https://drive.google.com/…/1GSYTso1AykIo9FXjY4v2Lb…/view

ลิงก์ระบบส่งเอกสารสมัครเรียน http://register.rmutsb.ac.th/…/admission_apply_index.php

สำหรับผู้จบ ม.6 สมัครเรียน ระดับปริญญาตรี ลิงก์เข้าระบบรับสมัคร>>>ระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี http://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/app_form.php

ลิงก์ระเบียบการรับสมัครนี้ https://drive.google.com/…/1e46d4GxaP6fAunil9BNIGY…/view

ระบบส่งเอกสารสมัครเรียน http://register.rmutsb.ac.th/…/admission_apply_index.php

หรือสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.register.rmutsb.ac.th โทร. (035) 709-085, (081) 780-6996 หรือ งานประชาสัมพันธ์ โทร. (035) 709-101 ต่อ 9