น้ำยืน จัดงานผลไม้คึกคัก…มีถึง 23 มิถุนายนนี้

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปจับจ่ายเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรผู้ผลิต ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อำเภอน้ำยืน เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินมีลักษณะเป็นดินภูเขาไฟทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด ทั้งเงาะ ทุเรียน และไม้ผลชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2564 รวม 5 วัน

โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น การแสดงของนักเรียน การแข่งขันการปอกทุเรียนและการแข่งขันตำผลไม้ลีลา การประกวดและมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ผลผลิตทางการเกษตร มุ่งหวังเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะทุเรียนและเงาะ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอน้ำยืน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกทางหนึ่งด้วย