เจียไต๋ จับมือกรมแพทย์ทหารอากาศ ต้านภัยโควิด-19 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคภายใต้โครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน”

กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2564คณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย สนับสนุนการดำเนินงานของกรมแพทย์ทหารอากาศในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech) สเปรย์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจำนวน 300 ลิตร โดยมีพลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรมแพทย์ทหารอากาศ ภายใต้โครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ที่เจียไต๋ได้มุ่งหมายการส่งเสริมสุขอนามัยและเสริมเกราะป้องกันโควิด-19 ให้ชุมชนและสังคมไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิดซีพีร้อยเรียงความดี ตลอดจนตอกย้ำเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน