เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ DTN Business Plan Award 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ DTN Business Plan Award 2021 “ชี้ช่องโอกาสบุกตลาดด้วย FTA” เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการเรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายตลาดส่งออกสู่การค้าเสรี โดยการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการและเรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจ เตรียมความพร้อมกับการแข่งขันทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยเฉพาะจีนที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี(FTA) โดยเฉพาะอาเซียน – จีน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงจากตลาดที่มีอยู่เดิม รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ SMEs

• เป็นนิติบุคคล

• มีรายได้รวมในปี 2562 หรือปี 2563 ไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาท

• มีสินค้าอาหาร เกษตร และเกษตรแปรรูป

• สินค้าของผู้ประกอบการต้องไม่ละเมิดกฎหมายและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา