วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย จัดฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ด้านบรรจุภัณฑ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในส่วนของ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการฝึกอบรมและสัมมนาออนไลน์ เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

การฝึกอบรมเรื่อง Flexible Packaging for Food Safety ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 รับสมัครภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย Food Contact Material Regulation ข้อกำหนดในสหภาพยุโรป ข้อกำหนดในประเทศสหรัฐอเมริกา  ข้อกำหนดในประเทศไทย การทดสอบฟิล์มและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว การสาธิตการทดสอบฟิล์มและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวในห้องปฏิบัติการ แนวทางในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร บทบาทและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ชนิดของวัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร วิธีการศึกษาประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร และกรณีศึกษาในการประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กล่องกระดาษลูกฟูก ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 รับสมัครภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย กระดาษสำหรับทำกล่องลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูกและรูปแบบกล่อง การพิมพ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การทดสอบคุณสมบัติ มาตรฐานและข้อกำหนดของกล่องกระดาษลูกฟูก การสาธิตการทดสอบในห้องปฏิบัติการ การออกแบบ และการศึกษากรณีตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาในการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะมากขึ้น

สอบถามรายละเอียดและสำรองการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579-1121-30 ต่อ 3208 มือถือ 086-546-6114 โทรสาร 02-579-7573 E-mail : [email protected]