สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” แห่งที่ 5

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” แห่งที่ 5 เพื่อจัดการผลผลิตจากแปลงเกษตรสู่ครัวอาหารกลางวันโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

กรมส่งเสริมการเกษตร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้จัดสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” ขึ้นในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 5 แห่ง เพื่อสืบสานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและสำหรับเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเกษตร ให้ครูและนักเรียนในการจัดการผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปถนอมอาหารของโรงเรียน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่หมายถึงอาคารซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสุข และความเป็นมงคลด้านการเกษตร พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาต อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคาร และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา พระองค์ทรงป็นองค์ประธานเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” แห่งที่ 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กราบบังคมทูลรายงานการสร้างอาคารเกษตรสิริสุขและการใช้ประโยชน์ภายในอาคาร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงที่มาของการดำเนินจัดสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” ว่า ในวาระที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันจัดสร้างอาคารขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 โรงเรียน ใน 5 ภูมิภาค และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเกษตรสิริสุข ดังนี้ 1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และ 5.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2564 มีการดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงเกษตรในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด จำนวน 7 ไร่ แยกเป็นกิจกรรมปลูกพืชผัก จำนวน 1 ไร่ 2 งาน  ได้แก่ ผักบุ้ง  กวางตุ้ง  คะน้า  มะเขือ  และถั่วฝักยาว กิจกรรมปลูกไม้ผล จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ได้แก่ มะละกอ กล้วย ขนุน ลิ้นจี่ และมะม่วง และกิจกรรมปลูกพืชตระกูลถั่ว จำนวน 4 ไร่  ได้แก่ ถั่วเขียว และถั่วมะแฮะ ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้จากแปลงเกษตรในโรงเรียนจะผ่านเข้าสู่กระบวนการจัดการผลผลิตภายในอาคารเกษตรสิริสุข โดยภายในอาคารประกอบด้วย 1. ห้องทำความสะอาดวัตถุดิบ 2. ห้องคัดตัดแต่งและบรรจุ 3. ห้องแปรรูป 4. ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ และ 5. ห้องนิทรรศการและมุมวิชาการ

อาคาร “เกษตรสิริสุข” นี้ จะใช้เป็นสถานที่การเรียนการสอนด้านการเกษตรให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ในการจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยวจากแปลงเกษตร จำหน่ายให้กับสหกรณ์โรงเรียน เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และฝึกการแปรรูปถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการผลผลิต และมีมุมวิชาการที่มีหนังสือด้านการเกษตร เพื่อช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้เข้าใจลงมือปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและต่อยอดสู่ชุมชนในอนาคตต่อไป” นายเข้มแข็ง กล่าว