กรมประมง…ปั้น “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ

กรมประมง…โชว์ผลสำเร็จโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรรุ่นใหม่ หลังผุดไอเดียปั้น !! “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” ปีงบประมาณ 2564 ได้ถึง 756 ราย หนุนนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้สร้างงาน สร้างรายได้ พร้อมปลูกฝังความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการจะยกระดับภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้และมีทักษะทางด้านการเกษตรมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรไทย กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างเยาวชนนักเพาะเลี้ยงเป็นกิจกรรมสำคัญของกรมประมงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมประมงได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในสังกัดกรมประมงทั้ง 42 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 โดยมีการให้ความรู้ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การอนุบาลสัตว์น้ำ และการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ มีการฝึกฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งการตกไข่ของปลา การอนุบาลลูกปลา และการเลี้ยงปลา พร้อมนำศึกษาดูงานยังฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่า มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากถึง 756 ราย ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการประกอบอาชีพด้านการประมง และบางส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถูกเลิกจ้างงานกลับสู่ภูมิลำเนา โดยกรมประมงได้มีการติดตามผลหลังการฝึกอบรม และส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป

ทั้งนี้ กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลานิล ปลาตะเพียนขาว เป็นต้น ให้เยาวชนรายละ 3,000 ตัว เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อไว้บริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน หลังจากที่จบการฝึกอบรมตามหลักสูตรอีกด้วย

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการตอบรับโครงการที่ดีในปีงบประมาณ 2564 กรมประมงจึงได้ขยายผลการดำเนินโครงการต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายในการสร้างเยาวชนนักเพาะเลี้ยงรุ่นใหม่เพิ่มอีกกว่า 400 ราย โดยเน้นการสร้างเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เยาวชน ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปดำเนินการได้จริงจากการฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชนิดที่ตนเองสนใจให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพประมงและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

และเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจประกอบอาชีพทางด้านการประมงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคตต่อไป สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง โทรศัพท์ 02-579-8200 ในวันและเวลาราชการ