เกี่ยวแล้ว แปลงสาธิตภายใต้โครงการเพิ่มข้าว จ.สกลนคร ปี 2

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรและอ.ดร.ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร พร้อมด้วยนิสิตของคณะฯ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตโครงการ “เพิ่มข้าว” ของคุณสมใจ ครุธตำคำ เกษตรกรผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

โครงการเพิ่มข้าว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสร้างคุณค่าร่วมที่นำเทคโนโลยีด้านการเกษตร องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยและบริษัท รวมไปถึงภูมิปัญญาของเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในปัจจุบัน บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ได้จัดทำโครงการเพิ่มข้าวรวมมากกว่า 20 จุด ใน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ โครงการเพิ่มข้าวนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจและวิสัยทัศน์บริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าเพื่อก้าวสู่การเป็น “ที่หนึ่งในใจเกษตรกร”