“สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand) ” ครั้งที่ 5

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมอบรางวัล “สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง (The Most Powerful Brands of Thailand) ” ครั้งที่ 5 ใน 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่มีการเก็บตัวอย่างมากที่สุด 24,000 ตัวอย่าง จากทั่วประเทศ มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน โดย ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล พร้อมรับฟังเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “The Five Forces of Brand Power” ไขรหัสบทเรียนจากงานวิจัยเพื่อทราบถึงขุมพลังอันนำไปสู่ความสำเร็จของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ โดย รศ.ดร. วิเลิศ  ภูริวัชร คณบดี และ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 – 14.30 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย