ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติฯ “หนึ่งต้น ลดคาร์บอนฯ ป้อนออกซิเจน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติฯ  “หนึ่งต้น ลดคาร์บอนฯ ป้อนออกซิเจน” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่  

ดร.อาณดา นิรันตรายกุล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน และได้เล็งเห็นความสำคัญทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดกิจกรรมวันต้นไม้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553

และในปีนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเทิดพระเกียรติฯ” ภายใต้แนวคิด “หนึ่งต้น ลดคาร์บอนฯ ป้อนออกซิเจน” ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลก เวลา 08.30 น. ณ บึงน้ำหลง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ใกล้กับทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์และชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้และพระอัฉริยะภาพด้านการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภายในงานจะมีการปลูกต้นหางนกยูงฝรั่ง จำนวน 120 ต้น และปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 30,000 กล้า รวมทั้งแจกกล้าไม้ยืนต้น อาทิ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ฯลฯ จำนวน 1,500 ต้น ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนต้นหางนกยูงฝรั่งจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และหญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ รวมทั้งกล้าไม้ยืนต้นจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำจังหวัดเชียงใหม่”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-114110-5