ม.มหิดล ประสานพลัง Hardpower-Softpower สร้าง “ทุนมนุษย์” หนุนชาติผงาดเวทีโลก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในระดับแนวหน้าของประเทศที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลก จากผลงานที่ผ่านมาล่าสุดที่มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลกในอันดับที่ดีขึ้น โดยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (Life Sciences & Medicine) ล่าสุดมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถขึ้นไปถึงอันดับที่ 14 ของเอเชีย และอันดับที่ 118 ของโลกสาขาเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา (Pharmacy & Pharmacology) สามารถขึ้นไปถึงอันดับที่ 100 ของโลกสาขาพยาบาลศาสตร์ (Nursing) สามารถขึ้นไปถึงอันดับที่ 101-150 ของโลก และสาขาศิลปะการแสดง (Performing Arts) ที่มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถก้าวขึ้นไปถึงอันดับที่ 47 ของโลกได้อย่างเหนือความคาดหมายในปีนี้

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง เชื่อมั่นว่าด้วยพลัง “Hardpower” และ “Softpower” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างสมและผลักดันสู่การเป็นพลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศ มาจากบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์สังคมอย่างแท้จริง และเชื่อมั่นว่าในอีกไม่ช้า สาขาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลจะสามารถก้าวขึ้นสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลกเพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นที่ยอมรับจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิได้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอน ทั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแรงสนับสนุนและแรงใจจากประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมด้วย

อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวทิ้งท้ายว่า ไม่ว่าจะด้วย “Hardpower” หรือ “Softpower” มหาวิทยาลัยมหิดลจะพยายามทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้มั่นใจว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนจะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็น “ทุนมนุษย์” ซึ่งจะกลายเป็น “พลเมืองโลก” (Global Citizen) ที่มีคุณภาพ และมุ่งทำคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมด้วยในขณะเดียวกันต่อไป

อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้ความเชื่อมั่นว่า วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คงไม่หยุดอยู่เพียงแค่อันดับ Top 50 แต่จะไปให้ถึง Top 25 ของโลก โดยหวังให้ดนตรีเป็นพลัง Softpower ที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพกายและใจของประชาชนชาวไทยให้พร้อมก้าวฝ่าฟันสู่เวทีโลกไปด้วยกัน และในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่จะถึงนี้ จะได้มีการร่วมบูรณาการถอดบทเรียนและระดมสมองครั้งใหญ่ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายในระดับโลกเพื่อร่วมมองไปถึงจุดหมายข้างหน้าร่วมกัน ผ่านการร่วมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการวางแผนทิศทางการพัฒนา Softpower ร่วมกันต่อไป

สำหรับหนึ่งในกิจกรรมแสดงพลัง Softpower ได้แก่ การแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Phil ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ ภายใต้คอนเสิร์ต “Wagner Mozart & Elgar” วาทยกรโดย Jonathan Mann บรรเลงเดี่ยว (soloist) เปียโนโดย สัณห์ จิตตการ รอบวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 กำหนดแสดงเวลา 16.00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Thailand Philharmonic Orchestra

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th