วช. ขอเชิญสายอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาปี 65

วช. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสายอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ภาคเหนือ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสายอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2565ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ

ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 โดยไม่เสียค่่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 524 หรือ 516

E-mail: [email protected]

Website: www.nrct.go.th