มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ปีที่ 17 วช. จัดยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เริ่มแล้ว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 หรือ Thailand Research Expo 2022 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อแสดงถึงศักยภาพของงานวิจัยที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ไขและพัฒนาประเทศ ถือเป็นเวทีระดับชาติที่จะนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาประเทศทั้งในเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน พาณิชย์ และอุตสาหกรรม ที่คัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรม กว่า 700 ผลงาน ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ได้ใกล้ชิดกับผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เป็นปีที่ 17 โดยนำเสนอผลงานนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวมถึงนิทรรศการ การนำเสนอข้อมูลและผลงานจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ โดยรวมนิทรรศการศาสตร์และศิลป์งานวิจัย และนิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม นิทรรศการการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

นิทรรศการนำเสนอบทความผลงานวิจัย Thailand Research Expo & Symposium 2022 ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 5 ธีมในการนำเสนอผลงาน ที่ประกอบด้วย 1. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 4. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต และ 5. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงการพัฒนาพื้นที่  และการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์กว่า 150 หัวข้อ

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีการมอบสุดยอดผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Platinum Award ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นทศวรรษของรางวัลอันทรงเกียรติ อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จึงจัดให้มีนิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเวที Hilight Stage และ Mini Mini Stage Research Expo Talk เป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ โดยการนำเสนอในรูปแบบของการถอดบทเรียนความสำเร็จ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และวิธีการในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนหรือประชาชนผู้สนใจ และกิจกรรมในภาคการประชุมยังมีหัวข้อที่หลากหลายทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภาคนิทรรศการ มีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 700 ผลงาน ที่ประกอบด้วย โรงเรือนอัจฉริยะควบคุมสภาวะอากาศอัตโนมัติสำหรับการผลิตสตรอเบอร์รี่ ของกรมวิชาการเกษตร ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสกัดสเต็มเซลล์จากพืชสมุนไพรที่กักเก็บรูปแบบไมโคร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพะเยา ของมหาวิทยาลัยพะเยา เทคนิคการประเมินความไม่แน่นอนในการวัดสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ชั้นสูง ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมีเฉาก๊วย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย เครื่องจักรมีชีวิต ผู้พิชิตขยะอินทรีย์ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลของการบำบัดด้วยการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยติดสารแอมเฟตามีน ของกรมสุขภาพจิต

การพัฒนาเกมบนโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โมเดลการฟื้นฟูป่า มิติสู่ความยั่งยืน ของกรมป่าไม้ อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟฟ้าดับอัตโนมัติ ของการไฟฟ้านครหลวง พื้นที่บริหารจัดการน้ำต้นแบบโดยชุมชนของอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดน่าน ของกรมชลประทาน

รถบังคับขนส่งเวชภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การประเมินประสิทธิศักย์ของการใช้หน้ากากแบบต่างๆ ในการป้องกันละอองน้ำลายจากปากและจมูกออกสู่สิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมโรค การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าเพื่อทดแทนหน้ากากทางการแพทย์ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

นวัตกรรมเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะแขว่นและน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การยกระดับการผลิตโคเนื้อโคขุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สารชีวภัณฑ์ วว. ยกระดับผลผลิตการเกษตร พัฒนาเชิงพื้นที่ด้วย วทน. ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การออกแบบลายผ้ามัดย้อมและพัฒนแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส​ และไก่เบตง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยขายได้ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ขายได้จริง ผลงานวิจัยที่เป็นผลสำเร็จจากหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศ (PMU) และผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. และใช้ประโยชน์ เป็นเวทีที่เผยแพร่การดำเนินงานของ วช. ในการสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น ของ วช. ภายในงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ 2565 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจ หรือประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ในการดำเนินงาน ของ วช. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปได้ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่ชุมชนและสาธารณชนเพื่อให้ได้ทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผลงานที่มานำเสนอกว่า 50 ผลงาน ใน 6 ด้าน

ภาคการประชุม มีการเปิดเวทีภาคการประชุม ในหัวข้อที่น่าสนใจ กว่า 150 หัวข้อ ที่ประกอบด้วย การประชุมขนาดใหญ่ 1,000 คน การประชุมขนาดกลาง 500 คน และการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง 50 คน

ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th แบบ Online ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-579-1370-9 ต่อ 515, 517, 518, 519 และ 524 ติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th  fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ