สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดใหญ่ งานวันสตรีไทย 2565 ณ ไอคอนสยาม พร้อมเชิญชวนร่วมงาน 1-7 สิงหานี้

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้มีส่วนร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดกิจกรรมภายในงาน โดยทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงาน จะได้พบกับนิทรรศการ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย นำเสนอการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พี่น้องประชาชนสืบมาตั้งแต่เมื่อครั้งรัชสมัยล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำหรับ Highlight ของการจัดกิจกรรมกระทรวงมหาดไทยภายในงานคือ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค โดยทุกท่านสามารถเลือกซื้อ เลือกหาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนได้จากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านดอนดอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ข้าวปลอดสารพิษบ้านบึง จังหวัดสกลนคร ต้นเทียนไหมไทย จังหวัดอุบลราชธานี หมูยอ จังหวัดนครพนม กะละแมโบราณ จังหวัดนครพนม ลำพูนไหมไทย ผ้าทอน้ำอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มสตรีบ้านหนองตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มแม่บ้านเกษตรเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตแปรรูป บ้านดอนทอง จังหวัดนครปฐม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน จังหวัดจันทบุรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปทุมทิพย์ จังหวัดสิงห์บุรี ผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา อาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นต้น

ด้าน ดร.วันดี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยพระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ 1. พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ 2. พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ 3. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ 4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยทุกคนสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถและคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก 213 องค์กรทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงานวันสตรีไทยขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 2 เมษายน 2565 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี เพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ งานวันสตรีไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ องค์สมาชิก และภาคีเครือข่ายสตรีทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการพร้อมใจกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งร่วมกันกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย”

ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย เน้นย้ำว่า การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น จำนวน 241 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 24 คน ประกอบด้วยสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 82 คน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 68 คน สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 91 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 24 คน โดยภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1. กิจกรรมภาคเช้า จะมีพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวอาเศียรวาท และพิธีแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น ตั้งแต่ปี 2563-2565 และเยาวสตรีไทยดีเด่นรวมทุกปี พร้อมทั้งพิธีมอบเข็มสตรีไทยดีเด่น และการมอบทุนการศึกษาให้เยาวสตรีไทยดีเด่น 2. กิจกรรมภาคบ่าย เป็นการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นิทรรศการแสดงผลงานสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น และมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค และการออกร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านโกลเด้น เพลซ และองค์กรสตรี เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนสตรีไทยทั่วประเทศสวมใส่เสื้อผ้าไทยสีฟ้า และทำความดี เช่น ปลูกต้นไม้ บริจาคโลหิต ทำบุญใส่บาตร หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพระพรชัยมงคลบันดาลดลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯ เหล่าพสกนิกรชาวไทยให้มีความสุขตราบนานเท่านาน