“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ” 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560

 “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ” 

1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญสถาบันการศึกษา เกษตรกร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเรียนรู้ สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้การสร้างทุนทางปัญญาต่อยอดต้นกล้าความดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนธนาคารกรุงไทย ชมบ้านสวนพอเพียงและเรียนรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริที่สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชมนิทรรศการ “ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท” และโครงการสนองแนวพระราชดำริที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชมโครงการการใช้พลังงานทดแทน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกที่สวนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรียนรู้การเงินเริ่มต้นในการออมอย่างถูกต้องสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนที่สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย และนิทรรศการใหม่ที่เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ นิทรรศการ “ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน” นิทรรศการที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ของพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินที่สวนมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ “อ่างพวง” จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พร้อมชมนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์” นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการเสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเรียนรู้ความหลากหลายของพรรณไม้ในเรือนร่มไม้ เรือนพืชทะเลทราย เรือนพืชไร้ดิน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และสวนสมุนไพร

** สำหรับความพิเศษของโครงการในปีนี้ได้เปิดให้เกษตรกร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและการลดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย การปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP) การปลูกข้าวนาน้ำน้อย การจัดสวนไม้ผลเพื่อการท่องเที่ยว และการปลูกและการจัดการแปลงองุ่นบนพื้นที่สูงให้กับเกษตรกร เพื่อนำความรู้ไปขยายผลสู่เด็กและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงต่อไป

หากสถาบันการศึกษา เกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้ โทรศัพท์ 053-114110-5 ต่อ 1207 หรือดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.royalparkrajapruek.org (โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู)