มทร.ศรีวิชัย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ ภายในงาน Engagement Thailand ครั้งที่ 8 : (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ 12 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้อง Nakara Grand Ballroom

ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง ในการจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8” โดยเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ที่สั่งสมในมหาวิทยาลัย จะมีคุณค่าและช่วยยกระดับเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับภาคอุตสาหกรรมและสังคมได้ โดยเฉพาะการช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศซึ่งมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศที่เติบโตบนฐานนวัตกรรมที่พึ่งพาตนเอง

จากนั้นกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม การบรรยายพิเศษจาก ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย : จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ” และการแลกเปลี่ยนข้อสักถาม การเสวนาในหัวข้อ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม :  จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ มุ่งความสำเร็จ” การนำเสนอกรณีศึกษาผลงานวิชาการรับใช้สังคม

นอกจากนั้น ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย จากเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยจะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565