ประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียนคืออะไร

พลังงานหมุนเวียน คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แสงแดด ลม ฝน กระแสน้ำ ความร้อนใต้พิภพ หรือชีวมวล เพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้า ประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียนนั้นมีมากมาย

1. พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาด

พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาดรูปแบบหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แสงแดด ลม ฝน กระแสน้ำ และความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

2. เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป 

เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป พลังงานยั่งยืน มีอยู่อย่างมหาศาล เพราะเป็นพลังงานที่มีใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติ

3. เป็นพลังงานที่มีหลายรูปแบบ 

สามารถเลือกใช้แหล่งธรรมชาติตามแต่ละพื้นที่ได้ เช่น หากอยู่ที่ทะเล ก็สามารถใช้พลังงานจากคลื่น หรือการใช้พลังงานลมได้ หากอยู่ในพื้นที่ที่แสงอาทิตย์ตกกระทบอยู่ตลอด ไม่มีอะไรมาบดบัง ก็สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์

4. พลังงานหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

พลังงานหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เนื่องจากมีประโยชน์มากมาย ซึ่งรวมถึงช่วยลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าได้ ต้นทุนที่ต่ำลง มลภาวะที่ลดลง และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้