100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก รำลึกคุณูปการอดีตอธิการบดี มก. บิดาแห่งกล้วยไม้ไทยจัดใหญ่ 5 วัน (1-5 ธ.ค. 65) ณ หอประชุมใหญ่ ม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิระพี – กัลยา สาคริก ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “100ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก” ในวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่วิสัยทัศน์ คุณูปการและองค์ความรู้ของ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย สู่สาธารณะเพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น

โดยตลอดทั้ง 5 วัน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการและบูธแสดงสินค้า มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ต้นไม้ กล้วยไม้ ตลาดน้ำ การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรีของนิสิต ฯลฯ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. กำหนดพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศผลการตัดสินการประกวดกล้วยไม้ต้น ในวันที่ 3 ธ.ค. 65 เวลา 13.30 น.

กิจกรรมสำคัญจะมีขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภายในอาคารหอประชุมใหญ่ จะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครบรอบวันคล้ายวันเกิด 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก จากนั้นจะมีพิธีรำลึกศาสตราจารย์ระพี สาคริก ประกอบด้วย การอ่านบทกวีคลอเสียงขลุ่ยโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536) และ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2559) และการขับร้องเพลงโดยวงประสานเสียงบางเขน (BANGKHEN CHOIR)

พิธีมอบรางวัลการคัดเลือกบุคคลรับรางวัล 3 ประเภท ประกอบไปด้วย รางวัลคนดีสร้างคนดีระพี    สาคริก, รางวัลระพีวิจัย และรางวัล 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก, การเสวนา 100 ปี   ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก รำลึกเพื่อสานต่อ เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ด้านอาสาพัฒนาชนบท ด้านกล้วยไม้ และด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย รศ. ประภาภัทร  ชนิยม (อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์) ดร. เกลียวพันธ์  สุวรณรักษ์ (ที่ปรึกษาชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนา มก.) และคุณอำนวย จั่นเงิน (ประธานมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก) โดยมี รศ.พัชรียา บุญกอแก้ว (อาจารย์คณะเกษตร มก.) เป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนาเรื่อง “อุตสาหกรรมกล้วยไม้….. อดีต ถึง ปัจจุบัน” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณสุวิทชัย  แสงเทียน (ผู้ประสานงานคลัสเตอร์กล้วยไม้ไทย) ดร. เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ (ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร) ดร.      ปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิมูล (ผอ.กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) คุณกสานต์ ชวนะพาณิชย์ (รองนายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย) โดยมี รศ. พัชรียา บุญกอแก้ว (อาจารย์คณะเกษตร มก.) เป็นผู้ดำเนินรายการ

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “คุณูปการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ระพี สาคริก”, การเสวนา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรรมกล้วยไม้” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา (อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.) รศ. โสภณ อุไรชื่น (อาจารย์ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มก.) โดยมี ผศ. กนกวรรณ ถนอมจิตร (อาจารย์คณะเกษตร มก.) เป็นผู้ดำเนินรายการ และพิธีมอบรางวัลประกวดกล้วยไม้ต้น

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์