สภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมเกษตรกรสร้างองค์ความรู้ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่การขยายตลาดส่งออก

การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งการผลิต การแปรรูป รวมถึงการตลาด ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน เพื่อให้เกษตรกรได้สร้างองค์ความรู้มาพัฒนา ต่อยอดสินค้าเกษตรของตนเองอันจะนำไปสู่การขยายตลาดการค้าการส่งออกสู่ต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้น การเข้าถึงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงจำเป็นกับเกษตรกร โดยทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ได้จัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกษตรกรได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

นายปณวัฒน์ วงค์สนั่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมลงพื้นที่ไปกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี กฎระเบียบทางการค้า และโอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรี รวมถึงกระตุ้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเร่งประโยชน์ FTA เพื่อขยายตลาดส่งออก โดยได้ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผ้าทอเพชบุระ อำเภอหล่มสัก บริษัทบุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และที่ไร่กาแฟจ่านรินทร์ อำเภอเขาค้อ สำหรับการพบปะพูดคุยกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้ มีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมรับฟังข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม โดยเกษตรกรได้ร่วมกันวิเคราะห์สินค้าเกษตร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้ให้คำแนะนำในการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในการขยายตลาดส่งออก รวมถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบทางการค้า การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ รวมถึงกลยุทธ์การทำตลาดยุคใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมรองรับกับการค้าในอนาคต

สำหรับการลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการและเกษตรกรครั้งนี้ ถือเป็นการมุ่งส่งเสริมสินค้าที่มีศักยภาพในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งผ้าทอ ไอศกรีมจากผลไม้ และกาแฟ ซึ่งนอกจากจะสร้างมูลค่าการค้าให้กับสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้ชุมชนและเกษตรกรแล้ว สินค้าเหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวเติบโตได้มากขึ้นอีกจากการใช้ประโยชน์ FTA เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไปตลาดการค้าเสรี ซึ่งปัจจุบันกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ประเทศคู่ค้า FTA ได้ยกเว้นเก็บภาษีนำเข้าให้กับสินค้าส่วนใหญ่ของไทยแล้ว รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำจนถึงตลาดปลายน้ำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมรับการตลาดที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

การส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาตนเองในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดให้สินค้าเกษตรขยายตลาดทางการค้าได้มากขึ้นนั้น การขับเคลื่อนของนโยบายและการดำเนินงานด้านการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรและระบบเกษตรกรรมของประเทศ จึงสำคัญมากเช่นกัน ดังนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่ท่านมีรายชื่อ มาร่วมเป็นหนึ่งพลังที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรของไทยไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน