โฉมหน้าสินค้าแปลงใหญ่ ในงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมโชว์สินค้าแปลงใหญ่สู่สายตาประชาชนทั่วประเทศ ในงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า  ภายใต้ร่มพระบารมี” พร้อมเตรียมขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าแปลงใหญ่ด้วยการแมชชิ่งกับตลาดหรือผู้ประกอบการโดยตรง

นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองให้กับผลผลิตสินค้าเกษตร เน้นการทำตลาดโดยตรงถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมกับยกระดับการพัฒนาคุณภาพผลผลิตไปพร้อมกันนั้น ส่งผลให้การดำเนินงานปัจจุบันเกิดผลสำเร็จในหลายกลุ่มสินค้า จากการดำเนินงานมาร่วม 3 ปีติดต่อกัน ปัจจุบันเรามีแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 2509 แปลง ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าที่หลากหลายได้แก่ ข้าว ผัก ผลไม้ สมุนไพร หม่อนไหม ไม้ตัดดอก ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น

โดยแต่ละกลุ่มสินค้าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในแปลงใหญ่ที่เห็นได้ชัดก็คือ สมาชิกแปลงใหญ่มีการปรับตัวและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เช่น การใช้ Laser leveling มาปรับพื้นนาให้เรียบทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำลดการใช้น้ำลงร้อยละ 40 และควบคุมวัชพืชในนาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การใช้ระบบน้ำหยด ในแปลงมันสำปะหลังของแปลงใหญ่มันสำปะหลัง อำเภอเสิงสาง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นต้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 70-80 การบริหารเครื่องจักรกลร่วมกัน (Motor Pool) ทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงในแปลงใหญ่ข้าวของ อำเภอราษีไศล อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น

ทั้งนี้จากการรวมกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ที่นำไปสู่ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ 143 กลุ่ม  วิสาหกิจชุมชน  784 กลุ่ม  กลุ่มเกษตรกร 109 กลุ่ม อยู่ระหว่างพัฒนาและจัดตั้งกลุ่มที่เข้มแข็งเพิ่มอีก 1,341 กลุ่ม ด้วยความสำเร็จตรงนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เตรียมจัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า  ภายใต้ร่มพระบารมี” ขึ้น เพื่อนำสินค้าจากแปลงใหญ่มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าการดำเนินงานดังกล่าวสามารถพัฒนาภาคการเกษตรไปอีกระดับ พร้อมกันนั้นภาครัฐก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรขยายช่องทางการตลาดรองรับสินค้าด้วยการจัดเวทีแมชชิ่งสินค้าด้วยการให้ผู้ซื้อพบกับผู้ขายโดยตรง เป็นการทำตลาดที่เข้มแข็งตรงกับความต้องการของตลาดโดยตรง โดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560  ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตามนอกจากการจัดสินค้าแปลงใหญ่แล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานของ Young Smart farmer หรือ YSF อีกทั้งภายในงานก็จะมีกิจกรรมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อเรื่องการพัฒนาและการแก้ปัญหาทางด้านการเกษตร  ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์   รวมทั้งยังได้จัดถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10 อีกด้วย