BEDO ร่วมกับ สอวช. และ สสว. ขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

เมื่อ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส BEDO ร่วมกับ สอวช. และ สสว. จัดสัมมนาแนะแนวทางทำธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BCG Economy พร้อมเผยแพร่ทิศทางการขับเคลื่อน BCG ไทยสู่สากล อนาคตเศรษฐกิจชีวภาพ และมุมมองจาก ผปก. ต้นแบบ ทั้ง SCG ลำปาง สิงห์เอสเตท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ในการยกระดับธุรกิจด้วยเศรษฐกิจ ชีวภาพ หวังจุดประกาย แนวคิดให้ SME ด้าน BCG เกือบ 5 แสนราย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นกลไก ร่วมขับเคลื่อน ให้เศรษฐกิจ BCG สร้าง GDP เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาทในปี 2570

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยว่า สอวช. ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) จัดงานสัมมนา “ปรับแนวคิดเพื่อเปลี่ยน โลก : ยกระดับ SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ” ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bioeconomy ของประเทศไทย รวมถึงแนวคิด การดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ

ทั้งนี้ เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของไทยด้วย Bio-Circular-Green Economic Model (BCG) และ สอวช. มีบทบาทและภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมให้ เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME ในการประยุกต์ใช้แนวคิด BCG ด้วยฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ BCG Indicators ขึ้นในการเชื่อมโยงมาตรการและการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนและยกระดับ MSME/SME ให้มีการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการดําเนินธุรกิจของนานาประเทศที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ซึ่ง เป็นได้ทั้งโอกาสหรืออุปสรรคในการทําธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกว่า 3.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งประเทศ ยังมีการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวไม่แพร่หลายนัก สสว. ซึ่งมีบทบาทในการ กําหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริม SME ของประเทศ ภายใต้แผนการส่งเสริม SME ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) จึงกําหนดแนวทางการส่งเสริมให้ SME ปรับตัวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการประยุกต์ใช้ BCG Economy เพื่อยกระดับและเพิ่มโอกาสที่จะเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก ลดอุปสรรคจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTBs) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เปิดเผยว่า การดําเนินงานของภาคธุรกิจในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นเพื่อแสวงหาผลกําไรเพียงอย่างเดียว แต่ภาคธุรกิจยังต้องให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อกําหนดของมาตรฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้ เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือ กลไก เพื่อนําไปสู่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

สําหรับงานสัมมนา “ปรับแนวคิดเพื่อเปลี่ยนโลก : ยกระดับ SME ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ” ยังได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมให้ทิศทาง และนโยบายการขับเคลื่อน BCG ของไทยสู่สากล นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจชีวภาพของไทย นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอแนวทางการพัฒนา BCG Indicator และมุมมองของผู้ประกอบการต้นแบบ ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก ตัวแทนผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จในการดําเนินธุรกิจชีวภาพ มาร่วมถ่ายทอดแนวทางการดําเนินธุรกิจด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจสร้างสมดุลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพึ่งพาตัวเองเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป