บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งมอบ “เสวียนรักษ์โลก” ให้กับวัดในชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายภิญโญ ดอกแก้ว ผู้จัดการฝ่ายจ่ายปุ๋ย พร้อมตัวแทน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ส่งมอบ “เสวียนรักษ์โลก” ให้แก่วัดมาบพระจันทร์ ตำบลหนองปลิง และวัดละมุด ตำบลปากจั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เก็บเศษใบไม้ เศษหญ้าและวัชพืช โดยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยพืชสดและนำธาตุอาหารกลับไปสู่ต้นไม้ ทั้งนี้ยังสามารถช่วยลดขยะอินทรีย์ ลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ ลดโลกร้อน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับวัดในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 

Thai Central Chemical Public Company Limited built “ Fence Save the World” for the temples in the community of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Mr. Pinyo Dorgkaew – Department Manager of Distribution together with the staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the Leadership of producer and distributor the high-quality NPK compound fertilizers under the OX-Brand, built “Fence save the world” for Mapprachan temple at Nong Pling Subdistrict and Lamud temple at Pak Chong Subdistrict in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The objectives are to collect dry leaves, grass and weeds by decomposing organic matter into green manure and return the nutrients to the trees, moreover reduce the organic waste, smoke from burning, the global warming and make a good environment for the temples in the community. This activity is part of the Company’s mission to conserve the environment, as well as build community and social responsibility.