กทท. มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ปี 66 หนุนผู้ประกอบการ 615 แห่ง ยกระดับการท่องเที่ยวไทยปลอดภัยยั่งยืน

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ กรมการท่องเที่ยว (กทท.) สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 2566 ให้แก่ชุมชน โฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และสถานประกอบการท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยจาก กกท. จำนวน 615 แห่ง ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้

กทท. ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงโฮมสเตย์ ชุมชน มัคคุเทศก์ และแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการให้มีความสามารถในการเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดี การให้บริการที่มีคุณภาพ ความสะอาด เป็นธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

จนได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่าให้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สร้างการรับรู้ และคุณค่าของตราสัญลักษณ์ ‘ช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม’ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

ทั้งยังเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนผู้ประกอบการจากทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญและเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ การให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการผ่านสถานประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน โฮมสเตย์ และมัคคุเทศก์ที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้วยความมั่นใจ และเกิดความคุ้มค่าในการเลือกใช้บริการ ส่วนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวก็ได้ประโยชน์ ทั้งในมิติการยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

ตลอดจนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งไม่เพียงมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ และช่วยยกระดับภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบันมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมีทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน มีอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี โดยมีสถานประกอบการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และมัคคุเทศก์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ กว่า 1,300 แห่ง ซึ่งสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่สนใจต้องการสมัครเข้ารับการตรวจ ประเมินและรับรองมาตรฐานฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-3235 หรือ E – Mail : [email protected]

ต่อไปนี้ไม่ว่าจะชอป ชิม เที่ยวสถานที่ไหน ถ้าเจอเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ‘ช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยามขอให้มั่นใจได้ว่าทุกทริปของคุณจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ ทั้งการบริหารจัดการที่ดี การให้บริการที่มีคุณภาพ ความสะอาด เป็นธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม