‘โมริน่า โซลูชั่นส์’ Tech Startup ผู้พัฒนา Nano Biorobot

‘โมริน่า โซลูชั่นส์’ Tech Startup ผู้พัฒนา Nano Biorobot หุ่นยนต์ชีวภาพจิ๋ว ลดการสูญเสีย เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

Tech Startup ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ (Core Technology) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งสามารถแก้ปัญหา หรือพัฒนาให้มีความสามารถที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดไปสู่สินค้าหรือบริการ ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ดังกรณีของ ‘โมริน่า โซลูชั่นส์’ Tech Startup ที่นำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) มาพัฒนาเป็น Core Technology เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ธุรกิจ ที่เรียกว่า  ‘นาโนไบโอโรบอท’ (Nano Biorobot) ลักษณะคล้าย ๆ  ‘กระสวยนำส่ง’ ในรูปแบบหุ่นยนต์ชีวภาพขนาดเล็กที่ห่อหุ้ม ‘สารสำคัญ’ ส่งไปยังจุดที่ต้องการอย่างแม่นยำและช่วยลดการสูญเสีย

น.สพ.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร กรรมการผู้จัดการ บริษัทโมริน่า โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า เทคโนโลยีนาโนไบโอโรบอท ปัจจุบันนำมาใช้ในภาคการเกษตร ทั้งพืชและสัตว์ ตลอดจนการรักษาโรคที่เป็นนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ อาทิ การผลิตยา วัคซีน เพื่อการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ นาโนไบโอโรบอทที่เป็น Core Technology ของธุรกิจ รูปแบบเหมือนหุ่นยนต์ขนาดเล็กระดับนาโนเมตร สร้างขึ้นจากสารที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยใช้นาโนไบโอโรบอทห่อหุ้มสารสำคัญเพื่อป้องกันการสูญเสียระหว่างกระบวนการ

“ยกตัวอย่างเช่น การนำส่งพืชโดยใช้ นาโนไบโอโรบอทห่อหุ้ม สร้างภูมิคุ้มกันส่งไปยังส่วนที่พืชต้องการใช้ประโยชน์โดยตรง วิธีนี้จะไม่เกิดการสูญเสียระหว่างกระบวนการส่ง จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้ในภาคเกษตร ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง จนถึงอุตสาหกรรมด้านการผลิตยา วัคซีน แม้กระทั่งอาหารที่ใช้เพื่อการป้องกันโรค หรืออาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”

นอกจากนี้ นาโนไบโอโรบอท ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายนอกได้หลากหลายรูปแบบ จึงสามารถใช้กับพืช และสัตว์ ทั้งในรูปแบบกิน หรือฉีดเข้าเส้นเลือด ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจจึงต้องการงานวิจัย รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาต่อยอดเทคโนโลยีหลักเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ได้หลากหลาย อีกทั้งมองว่าสารสำคัญ ที่ โมริน่า โซลูชั่นส์ ซื้อสิทธิบัตรมา ยังสามารถพัฒนาธุรกิจไปได้อีกมาก

พิชชิ่งโปรเจคต์ใหม่ของ ‘โมรีน่า โซลูชั่นส์’ จุดเชื่อมโยงที่ก่อเกิด บริษัทโมริน่า โซลูชั่นส์ จำกัด เริ่มจากบริษัทกรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (G.I.B.) ที่ดำเนินธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัคซีนสำหรับพืชและสัตว์  ที่ผลิตจากธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อคน  ขณะที่แนวคิดในการก่อตั้งบริษัทโมริน่า โซลูชั่นส์ ซึ่งเป็น บริษัท Startup มาปัดฝุ่น โดยต้องการยกระดับขีดความสามารถด้านงานวิจัยใหม่ ๆ ไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นที่

โมริน่า โซลูชั่นส์ เป็น Tech Startup ที่ใช้เทคโนโลยีนาโนไบโอโรบอท และมีงานวิจัยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ มีแนวคิดสร้างการเติบโตในรูปแบบ Startup โดยที่ผ่านมามีได้มีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnership) กับ บริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด ที่ถือหุ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ และทำให้ธุรกิจของ โมริน่า โซลูชั่นส์ มีความน่าเชื่อมากขึ้นในสายตานักลงทุนสตาร์ทอัพ ประกอบกับการได้ร่วมมือเป็น Strategic Partnership ที่เป็นภาคเอกชน คือ บริษัทยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด และบริษัทจันวาณิชย์ จำกัด ซึ่งทั้งสองธุรกิจจะมาช่วย โมริน่า โซลูชั่นส์ ในด้านพัฒนาการตลาดและสินค้า โดยตั้งเป้าหมายจะนำพาบริษัทฯ เข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตด้วย

ชูจุดเด่น นาโนไบโอโรบอท โดยน.สพ.กษิดิ์เดช อธิบายว่า นาโนไบโอโรบอท มีจุดเด่นที่การนำส่งสารสำคัญขนาดเล็กระดับนาโน จึงดูดซึมไว เห็นผลเร็ว ที่สำคัญคือช่วยลดต้นทุนในภาคเกษตร เช่น การใช้โดรนการเกษตรฉีดพ่นสาร ทำให้พืชดูดซึมสารได้เร็ว และแม่นยำ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย  ซึ่งที่ผ่านมา โมริน่า โซลูชั่นส์ มีกลยุทธ์ทำการตลาดในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้ทั้งในสัตว์เลี้ยง และสัตว์เลี้ยงเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการผลิตแร่ธาตุที่เทียบเท่ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกา และนำแร่ธาตุที่พัฒนาได้มาใส่ใน นาโนไบโอโรบอทในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมถึงในกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นชีวภัณฑ์รา เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช เป็นงานวิจัยที่ซื้อสิทธิบัตรมาจาก สวทช. และการต่อยอดไปสู่เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโพรไบโอติกสำหรับการทำฟาร์มเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์อีกด้วย

เชื่อมโยงเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจให้เติบโต ‘จากหิ้งสู่ห้าง’ หากจะเดินหน้าธุรกิจ โมริน่า โซลูชั่นส์  โดยทำเหมือนกับ บริษัทกรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด หรือ G.I.B. อาจจะต้องใช้เวลานาน กว่าจะพัฒนาเป็นสินค้าหนึ่งรายการ ดังนั้นกลยุทธ์ของ โมริน่า โซลูชั่นส์ จึงเน้นการใช้เงินลงทุนซื้อเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบเองได้ และต้องเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสิทธิบัตรงานวิจัย-เทคโนโลยี ที่จะเป็น ‘ทรัพย์สินทางปัญญา’ ของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้เป็นการย่นเวลาในการทำวิจัยใหม่จากที่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี  เหลือเพียงไม่กี่ปี  “แนวคิดขยายธุรกิจของ โมริน่า โซลูชั่นส์ คือ ใครมีของดี ของเด็ด และสามารถต่อยอดเทคโนโลยีได้ เราซื้อเลย แล้วนำมาทรานฟอร์มเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท”

พัฒนาสู่สินค้าตอบโจทย์ตลาดที่หลากหลาย โมเดลธุรกิจของ โมริน่า โซลูชั่นส์ เน้นทำตลาดรับจ้างผลิต (OEM) อีกส่วนหนึ่งคือปั้น Old man (เพื่อนยาก) หรือแบรนด์ที่พร้อมจะเติบโตไปกับธุรกิจเรา เช่น ส่งเสริมให้มีการประกวด ล่ารางวัลในเวทีนานาชาติ และสิทธิบัตรต่าง ๆ  ช่วยให้แบรนด์ที่เป็นหุ้นส่วนสามารถพัฒนาจุดเด่นในตลาดได้  

“ทุกวันนี้เรามีบริการครบวงจร ลูกค้าสามารถใช้งานวิจัยหรือเทคโนโลยีของเราเพื่อพัฒนาสินค้า โดยมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานสากลรองรับการผลิตสินค้าทุกรูปแบบ ทั้งแบบเม็ด แคปซูล น้ำ ผง หรือเจล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย เช่น กลุ่มปุ๋ยสำหรับพืช อาหารเสริมสำหรับสัตว์ใหญ่ สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการพัฒนาในรูปแบบ Functional Drinks สำหรับสัตว์เลี้ยง และกลุ่มเครื่องสำอางสำหรับสุนัข เป็นต้น

ที่ผ่านมา มีลูกค้ากลุ่มบริษัทมหาชนติดต่อให้ช่วยแก้ปัญหา เช่น ลูกค้าโรงแรมประสบปัญหา ไม้ป่าที่ปลูกในสวนสำหรับตกแต่ง ไม่ออกดอก เราจึงเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ทดลอง และนำมาพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งได้ผลดี  “ลูกค้าเพียงนำแนวคิดมาหาเรา แล้วเราจะพัฒนาสินค้านั้นให้ตามที่ลูกค้าต้องการ”

เป้าหมายบุกตลาด Superfood น.สพ.กษิดิ์เดช เผยวิสัยทัศน์ว่า บริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์จาก BOI โดยการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียภาษี ทำให้มีบริษัทมหาชนหลายรายสนใจร่วมทุนด้วย แผนงานต่อจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าทำมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสนี้ ตลอดจนการขึ้นทะเบียนอาหารเสริมในสัตว์ ปุ๋ย และการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) ที่มีต้นทุนการดำเนินการต่ำที่สุด จากนั้นจะศึกษาตลาดและกลุ่มลูกค้าในโซนต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตลาดเป้าหมายต่อไป “งานวิจัยล่าสุด เรากำลังศึกษาเรื่องเมล่อนที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ กินแล้วชะลอความแก่ได้ เราต้องการพัฒนาสินค้าในกลุ่มซูเปอร์ฟู้ด ด้วยการใส่สารสำคัญ หรือสารสกัดในผัก ผลไม้เพื่อรองรับตลาดสินค้าเกษตรพรีเมียมที่มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์”  

ติดตามอ่านเรื่องราวดีๆ รวมไปถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะช่วยให้ข้อคิด แนวคิด และเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ที่  www.Bangkokbanksme.com

รู้จัก บริษัทโมริน่า โซลูชั่นส์  จำกัด เพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/catdrinkmewre