“กองทุนหมู่บ้าน” มุ่งมั่นสร้างรายได้ ยกระดับเกษตรกร

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. มุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ สร้างประโยชน์
และยกระดับการผลิตของเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ ลดความยากจนของสมาชิกกองทุนฯ ได้มากถึง 120,000 บาท จากการเลี้ยงโค 1 ตัว ภายในระยะเวลา 5 ปี รายละเอียดที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้นจะเป็นอย่างไร และสมาชิกกองทุนฯ
ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถต่อยอดการเลี้ยงโคได้อย่างไรบ้าง ติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้

#กองทุนหมู่บ้านฯ #เลี้ยงโค #แก้หนี้แก้จน
#สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบ.