“เลี้ยงโค แก้หนี้แก้จน” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

การเลี้ยงโค แก้หนี้แก้จน เป็นหนึ่งในโครงการที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. พร้อมส่งเสริม สนับสนุน การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ครัวเรือนสมาชิกกองทุนฯ
ลดภาระค่าครองชีพให้กับครัวเรือนสมาชิก และให้สมาชิกเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพการเลี้ยงโคคุณภาพสูง

โดย สทบ. จะขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย
ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจะเป็นอย่างไร และสมาชิกกองทุนฯ จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไร ไปติดตามกันได้เลย

#กองทุนหมู่บ้านฯ #เลี้ยงโค #แก้หนี้แก้จน
#สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบ.