ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมสืบสาน เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา” จัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2567

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านการพัฒนาป่าไม้ แหล่งน้ำ การประมง และเกษตรกรรม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยพร้อมใจดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา”

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

– ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

– มอบโคแก่เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร จำนวน 72 ตัว

– ปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 144,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำที่ 2 ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 72,000 ตัว และโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 72,000 ตัว

กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 6 หลักสูตร หลักสูตรละ 72 คน ได้แก่

– การทำสบู่

– การทำน้ำหมักชีวภาพ

– การแปรรูปชาผักเชียงดา

– การทำสบู่ข้าวกล้อง

– การทำข้าวเกรียบเห็ดหอม

– การทำเห็ดสวรรค์

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ และมอบรางวัลให้แก่เกษตรกร ได้แก่

– การประกวดกบ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบ

– การประกวดพืชพันธุ์ผลไม้

ได้แก่ เห็ดภูฐาน ฟักเขียว และกล้วยน้ำว้า

และร่วมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่นภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ อีกด้วย