เร่งเครื่องนโยบายขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร สศก. เปิดประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มีนโยบายกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพิ่มเติมจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทางด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรดังกล่าว จะช่วยให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรประเภทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ช่วยรองรับภาคการเกษตรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider) โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถเป็นเจ้าของเครื่องมือ เครื่องจักรกลของตนเอง และพร้อมเป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่าจากรายได้เดิม

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สศก. ในฐานะนายทะเบียน และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เชิญหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณายกร่าง ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ. 2567 เพื่อนำมาใช้แทนฉบับเดิม ซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร และเพื่อให้เกิดความรอบครอบในการพิจารณา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึงเพื่อลดความกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวของรัฐ สศก. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลทั่วไปที่มีต่อ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th หรือตาม QR Code

ทั้งนี้ กำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567 โดย สศก. จะรวบรวมความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับในครั้งนี้ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สำหรับประกอบการพิจารณาในการออกระเบียบฯ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 02-940-6640 ในวันและเวลาราชการ และ สศก. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและร่วมกันตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน์ต่อภาคเกษตร เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไทยร่วมกัน