อู่ทอง 14

ผลผลิตเฉลี่ย       18-20 ตัน/ไร่

ความหวาน        13-14 ซีซี เอส.

จำนวนลำ          10,000 ลำ/ไร่

การเจริญเติบโต   เร็ว  ไว้ตอดี

ความต้านทานโรค ค่อนข้างต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง

ดินที่เหมาะสม    ดินร่วนเหนียว, ดินที่มีสภาพเป็นด่าง

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี  โทร. 035-551-543, 035-551-433