อู่ทอง 15

ผลผลิต  17-18  ตัน/ไร่

ความหวาน        14.61  ซีซี เอส.

จำนวนลำ          10,000 ลำ/ไร่

การเจริญเติบโต   ปานกลาง

การไว้ตอ            ดี

ความต้านทานโรค ต้านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง

ดินที่เหมาะสม    ดินร่วน   และดินร่วนปนทราย

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี  โทร. 035-551-543, 035-551-433