อู่ทอง 17

ผลผลิต  20 ตัน/ไร่

ความหวาน        13 ซีซี เอส.

ลักษณะเด่น        โตเร็ว  ไม่ออกดอก  ไว้ตอได้ดี  ลอกกาบง่าย

จำนวนลำ          5-6 ลำ/กอ

ดินที่เหมาะสม    ดินร่วนเหนียว  ทนดินด่าง

แหล่งที่มา : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โทร. 035-551-543, 035-551-433