ส้มจุกจะนะ

ส้มจุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus reticulata เป็นส้มในกลุ่มส้มเปลือกล่อนเช่นเดียวกับส้มโชกุน และส้มเขียวหวาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากส้มชนิดอื่น คือบริเวณขั้วผลมีปุ่มยื่นออกมาคล้ายจุก ภาษาท้องถิ่นภาคใต้เรียกส้มชนิดนี้ว่า “ส้มแป้นหัวจุก” แหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมา ส้มจุก มีการเพาะปลูกมาก่อน ปี พ.ศ. 2444

คุณจำเริญ จันทร์ศรีคง เกษตรอำเภอจะนะ ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ปลูกส้มจุกกระจัดกระจาย แต่รวมทั้งอำเภอมีประมาณ 100 ไร่ ปัจจุบันคนท้องถิ่นพยายามฟื้นฟู ซึ่งได้งบฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ

คุณจำเริญ บอกว่า ทุกวันนี้ ส้มจุกถือว่าเป็นผลไม้หารับประทานยาก จุดเด่นส้มจุกมีกลิ่นหอม รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อสีขาวอมเหลือง เคยวัดความหวานได้ 7 องศาบริกซ์ ขนาด 3-4 ผล ต่อกิโลกรัม

ผลผลิตออกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

ราคา กิโลกรัมละ 100 บาท

ต้องการซื้อกิ่งพันธุ์ และผลผลิต สามารถติดต่อข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ โทร.074-207087 และ 085-8936391