สร้างความสุขง่ายๆ ด้วยตัวเอง

  • ออกกำลังกาย วันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
  • มองหาจุดแข็ง ความถนัดตนเอง และพัฒนาจนสำเร็จ เช่น หมั่นสังเกตอะไรที่ตัวเองทำได้ดี และพัฒนาจนสำเร็จ
  • ฝึกหายใจคลายเครียดและทักษะผ่อนคลายอื่นๆ
  • ทบทวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตและฝึกมองโลกในแง่ดี
  • บริหารเวลาให้สมดุล ระหว่างการงาน สุขภาพ และครอบครัว วางแผนการใช้เวลาให้กับสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
  • คิดและจัดการปัญหาเชิงรุก
  • มองหาโอกาสในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น
  • ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา
  • ให้เวลาและทำกิจกรรมความสุขร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
  • ชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ

จากหนังสือ องค์ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข