จัดการความคิด เพื่อชีวิตที่เป็นสุข

คิดอย่างมีเหตุผล คือ การคิดโดยมีหลักฐานอ้างอิง ไม่ใช่การคิดเอาเอง ด่วนสรุปเอาเอง ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อน

คิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ คือ การคิดเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการรู้ตัวว่ากำลังมีปัญหาอะไร หาสาเหตุของปัญหาให้ได้ จากนั้นก็คิดหาทางแก้ปัญหานั้น โดยคิดไว้ 2-3 วิธี แล้วทดลองทำทีละวิธี ประเมินผลว่าสำเร็จหรือไม่ ถ้าวิธีแรกไม่ได้ผล ก็ใช้วิธีต่อไป จนกว่าจะได้ผล

คิดอย่างสร้างสรรค์ คือการคิดในแง่มุมใหม่ ที่ไม่เคยคิดมาก่อน โดยอาจคิดขึ้นเอง หรืออาจเลียนแบบจากคนอื่นที่เห็นว่าเป็นความคิดที่ดี มีประโยชน์

คิดถึงใจเขาใจเรา คือ การลองสมมติตัวเองว่า ถ้าเราเป็นใครสักคน ที่กำลังอยู่ในวิธีนี้จะช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ยอมรับผู้อื่นมากขึ้น และให้อภัยผู้อื่นมากขึ้น

จากหนังสือ องค์ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข