สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตอบรับนโยบายของรัฐบาล จัดงานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมตรี เป็นประธานเปิดงาน ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 : วิจัยขายได้ ที่ไปรษณีย์กลางบางรัก พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการจัดงานดังกล่าว เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นำงานวิจัยมาพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม และปัจจัยหลักสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและประเทศไทย 4.0

โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผลงานวิจัยรวมกว่า 3 แสนผลงาน ร้อยละ 40 จากผลงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิชาการ และมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ได้นำมาพัฒนาและใช้จริง การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการนำสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่งานวิจัย ไปสู่ผู้ที่ต้องการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์ ที่จะสามารถมาช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้น นำประเทศไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกทั้งตั้งเป้าว่างานนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ได้มีความสนใจที่จะเข้ามาสู่ระบบงานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยในอนาคต โดย ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด วิจัยขายได้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรักและศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บางรัก กรุงเทพฯ ที่เปิดให้สามารถเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการผลงานวิจัยแล้วยังมีผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยการให้คำปรึกษาจาก SME BANK และกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้คำแนะนำให้กับผู้ที่สนใจตลอดการจัดงานอีกด้วย