ความปลอดภัยของเนื้อหมูในตู้แช่เย็น

ผู้บริโภคหลายคนคงสังเกตได้ว่า ช่วงไม่เกิน 1 ปีมานี้ มีผู้ประกอบการรายย่อยที่หันมาทำอาชีพขายเนื้อหมู มีทั้งขายเนื้อหมูอุ่น และเนื้อหมูในตู้แช่เย็นที่เห็นในชุมชนกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ในการเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในเรื่องของความสะดวก จากเดิมที่ต้องไปซื้อเนื้อหมูตามตลาดสดหรือในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ยังเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อดีของเนื้อหมูในตู้แช่เย็นที่จัดเก็บที่อุณหภูมิคงที่ไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส ตลอดตั้งแต่ขั้นตอนการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค จึงทำให้เนื้อหมูคงความสดไว้ได้

นอกจากนี้ ยังมีข้อแนะนำในการเลือกซื้อเนื้อหมูเพื่อนำมาประกอบอาหารให้ได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัย ผู้บริโภคควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่มาจากฟาร์มและโรงชำแหละที่ได้มาตรฐาน โดยดูจากเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น เครื่องหมายปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ และควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากตู้แช่เย็น เพราะการที่เนื้อหมูอยู่ในตู้แช่เย็นตลอดเวลา จะทำให้เชื้อที่อาจก่อโรคหยุดการเจริญเติบโต และเป็นการยืดอายุเนื้อหมูให้เน่าเสียช้าลง และเลือกผู้ขายที่แต่งตัวสะอาดสะอ้าน มีการใส่ถุงมือที่สะอาดก่อนที่จะสัมผัสเนื้อหมู ใส่เนื้อหมูลงในภาชนะบรรจุที่สะอาดและเหมาะสม ที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค เนื้อหมูต้องผ่านการปรุงให้สุกแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ที่คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคให้ผู้บริโภคบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและถูกสุขอนามัย ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำอาชีพขายเนื้อหมู ก็ควรต้องมีความรู้และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้อย่างเคร่งครัด และมีความรับผิดชอบต่อผู้บีริโภค โดยไม่ขายเนื้อหมูที่ไม่สะอาด หรือมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ และไม่ขายเนื้อหมู่ที่คุณภาพไม่ดี หมดอายุหรือเน่าเสีย ไม่มีสารเคมีใดๆ ลงไปในเนื้อหมู

ในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องมีความรับผิดชอบและร่วมมือกันที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น โดยเฉพาะการบริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง

ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.สุเจตน์ ชื่นชม

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

www.cpfworldwide.com