เกษตรฯ เตรียมจัด ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม

????????????????????????????????????

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โชว์กล้วยไม้พันธุ์ม่วงราชกุมารี พันธุ์ชมพูนครินทร์ และพันธุ์โสมสวลี
ที่พัฒนาสายพันธุ์โดยสมาชิกแปลงใหญ่กล้วยไม้ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม” ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ภายใต้แนวความคิด สินค้าเกษตรคุณภาพ (Quality Agriculture Products) เพื่อให้คนเมืองได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้าที่มีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อ แนะนำสินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าเกษตรที่มีการคัดสรรมา อย่างพิเศษ เพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานฟาร์ม GAP หรือเกษตรปลอดภัย สินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้ามาตรฐานจากแปลงใหญ่ จากโครงการข้าวครบวงจร Young Smart Farmer สินค้าอินทรีย์หรือออร์แกรนิค
ไทยแลนด์ รวมทั้งสินค้าจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร ผู้ประกอบการด้าน SMEs ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดในรูปแบบการซื้อขายผ่านระบบ Internet Banking หรือ QR Code อันเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 การจัดงานในครั้งนี้ จึงนับเป็นช่วงเวลาดีที่จะได้นำผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุน และแนะนำส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อกัน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ในครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำผลิตภัณฑ์เด่นมาจัดแสดงไว้ในงานอย่างมากมาย ดังนี้

แปลงใหญ่กล้วยไม้ จากกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นำกล้วยไม้สกุลหวาย
พันธุ์พระนาม พัฒนาพันธุ์โดยสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ มาจัดแสดงในงานนี้โดยเฉพาะ ได้แก่ กล้วยไม้พันธุ์ม่วงราชกุมารี กล้วยไม้พันธุ์ชมพูนครินทร์ กล้วยไม้พันธุ์โสมสวลี นอกจากนั้นยังมี กล้วยไม้พันธุ์ทิพย์ชมพู กล้วยไม้พันธุ์โจแดง และกล้วยไม้พันธ์ขาวสนาม นำมาจัดแสดงด้วย

สวนถาดแคนตัส กระบองเพชรและไม้อวบน้ำ เป็นไม้ประดับ พันธุ์ไม้ทะเลทราย นิยมปลูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นพืชที่มีหลากหลายพันธุ์ ต่างขนาด รูปทรง สีสัน ไม่ต้องดูแลรักษามาก เหมาะกับผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง ที่มีพื้นที่จำกัด โดยจะเลี้ยงเป็นต้นเดี่ยว ใส่ภาชนะสวยๆ หรือจะนำมาจัดตกแต่งเป็นสวนถาดก็สามารถทำได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์กาแฟจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟเทพเสด็จ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน ซึ่งกาแฟตราเทพเสด็จ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และใบประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI: Geographical Indication) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แปลงใหญ่ไม้ประดับ ไม้ไทย ไม้มงคล ได้แก่ พันธุ์ไม้โกสน โป๊ยเซียน ต้นประยงค์ และต้นพุดบริสุทธิ์

นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จาก Young Smart Farmer และผลิตภัณฑ์จากดอกไม้สด
ในเครือข่ายสมาชิกองค์กร สมาคม ชมรม ด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ และสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง เป็นต้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผู้ประกอบการ SMEs มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะใกล้ถึง รวมทั้งการตกแต่งสถานที่ภายในงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไม้ดอก ไม้ประดับ ที่มีคุณภาพจากการสนับสนุนในระบบแปลงใหญ่ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมชม เลือกซื้อสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6- 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เวลา 10.00 – 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์