ปีท่องเที่ยวลาว 2018 เริ่มแล้ว : คอลัมน์ เดือนหงายที่ชายโขง

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับตั้งแต่การเปิดประเทศในปี 1991 รายรับจากภาคการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศลาวเพิ่มจาก 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 724 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 4.55% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ทั้งหมด

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังนำมาซึ่งการผลิตและการบริโภคอันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ห่างไกล กระจายความเจริญให้แก่เมืองต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รัฐบาลลาวจึงให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปในการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น หลวงพระบาง วังเวียง

อย่างไรก็ตาม ความยากลำบากในการเดินทางคมนาคม สาธารณูปโภคที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและการขาดการประชาสัมพันธ์ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยือนประเทศกลางขุนเขาแห่งนี้ไม่มากเท่าที่ควร

โดยล่าสุดปี 2016 มีนักท่องเที่ยวเข้าไปยังลาว 4.24 ล้านคน ลดลงจากปี 2015 ถึง 4.4 แสนคน จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงไปนี้ เป็นนักท่องเที่ยวไทยลดลง 3 แสนคน และนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียน รวมลดลง 10%

โดยคาดว่า นักท่องเที่ยวไทยและอาเซียน มีตัวเลือกการท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นที่น่าสนใจมากกว่า เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น เพราะสายการบินต้นทุนต่ำทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงมาก และเป็นการท่องเที่ยวที่เดินทางสะดวก มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าลาวที่ค่อนข้างลำบากและค่าครองชีพก็ไม่ได้ต่ำนัก

รัฐบาลและหน่วยงานการท่องเที่ยวของลาวเล็งเห็นถึงสภาพความตกต่ำลงของการท่องเที่ยว จึงได้ออกแคมเปญปีท่องเที่ยวลาว 2018 หรือ Visit Laos Year 2018 โดยได้อาศัยการเฉลิมฉลองงานบุญพระธาตุหลวงที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ในการประกาศเปิดโครงการ

โดยนอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศลาวแล้ว ยังได้จัดปฏิทินกิจกรรมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของลาวในแต่ละแขวง เพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักต่อทั้งคนลาวและชาวต่างชาติ ได้แก่

งานบุญปีใหม่เผ่าขมุ อุดมไชย, งานบุญเสาหลักเมือง 10 เผ่า เซกอง, งานบุญพระบาทโพนสัน บอลิคำไซ, งานบุญชนเผ่า หลวงน้ำทา,งานเทศกาลดอกงิ้วบาน บ่อแก้ว, งานบุญช้าง ไซยะบุลี, งานบุญวัดพู จำปาสัก, งานบุญพระธาตุศรีโคตรบอง คำม่วน, งานปีใหม่ลาวหลวงพระบาง, งานเฉลิมฉลองแก้วหลักเมืองและเที่ยวชมถ้ำผู้นำปฏิวัติ หัวพัน,งานบุญส่วงเฮือ (แข่งเรือ) สาละวัน, งานบุญนมัสการพระธาตุหลวง เวียงจัน, งานบุญส่วงเฮือเมืองซวา พงสาลี, งานบุญพระธาตุอิงฮังสะหวันนะเขต, งานบุญกินเจียง เซียงขวาง, งานบุญกินเจียงหลัก 52 เวียงจัน, งานบุญกินเจียงแขวงไซสมบูน และงานนมัสการพระเจ้าไชยเชษฐา แขวงอัตตะปือ

นับว่าเป็นการใช้เทศกาลและประเพณีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกของ สปป.ลาว อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวลาว 2018 ยังถือว่าไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นคนลาวเอง คนไทยหรือชาวต่างชาติ

ขาดแคลนการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยในช่องทางต่างๆ ขาดสื่อและข้อมูลที่เป็นรูปธรรมว่า แต่ละเทศกาลมีความสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขาดข้อมูลวิธีการเดินทางและระยะเวลาต่างๆ ที่สามารถไปเที่ยวชมได้ เช่นเดียวกับเส้นทางและระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อถือได้

ปีท่องเที่ยวลาว และการท่องเที่ยวลาว ยังต้องการการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อดึงเม็ดเงินให้ไหลเข้าสู่ประเทศชดเชยส่วนที่ขาดไป การสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังของทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นสิ่งสำคัญ

รวมถึงความช่วยเหลือในด้านความรู้ ความถนัด และการติดต่อกับสื่อมวลชนต่างชาติที่สามารถเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของลาวให้ออกสู่สายตาชาวโลก ในทางที่แปลกตาไปจากเดิมย่อมจำเป็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวลาวอย่างยั่งยืน