เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้ตลอดทั้งปี” ประเดิมงานแรกของปีกับ “เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017)”

เทศกาลชมสวน (Flora Festival) นับเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด โดยในปีนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีจากองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “สุข สราญ งามบุปผา ใต้หล้าพระบารมี” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้จัดแสดงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงที่ได้บรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 470 ไร่ พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและประทับใจกันตลอด 120 วัน รวมทั้งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในงาน

ประกอบด้วย “หอคำหลวง” สถาปัตยกรรมล้านนาที่บันทึกเรื่องราวที่ชาวไทยภูมิใจและภาพการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 “7 ทศวรรษ กษัตริย์นักพัฒนา” นิทรรศการที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ พระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ซึ่งนิทรรศการนี้จะอยู่ชั้น 1 ของหอคำหลวง “ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์” นิทรรศการภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ และการทรงงานเพื่อพสกนิกรในจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างปี พ.ศ. 2501 – 2544 พร้อมชมภาพถ่ายพิธีถวายความอาลัย การแปรอักษร และการทำดีเพื่อพ่อของประชาชนทุกหมู่เหล่าและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภาคเหนือที่ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาตราบนิจนิรันดร์ “ธ คือปราชญ์แห่งแผ่นดิน”

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาสู่พระราชปณิธานในการพัฒนาประชาชนของประเทศที่สวนมูลนิธิบีเจซีบิ๊กซี

บัวบาทยาตรา” นิทรรศการที่สะท้อนให้เห็นถึงการทรงงานของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชย์สมบัติครบ 70 ปี ทรงฝ่าฟันความยากลำบากนานัปการเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเกิดความสุขในทุกมิติขจัดความเจ็บป่วย ยากไร้ และสร้างความมั่นคงแก่ประเทศ นำมาซึ่งผลลัพธ์ คือ ความสุขของประชาชน โดยน้อมพระราชดำรัสของพระองค์มาสรุปเรื่องราวในแต่ละช่วง และสอดแทรกเนื้อหาที่สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณที่สุดมิได้

เกษตรทฤษฎีใหม่” เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จำลองบรรยากาศและวิถีชีวิตเกษตรกรรม การเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ไส้เดือนดิน การเลี้ยงจิ้งหรีด รวมทั้งการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

“งานแสดงผลงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)” ที่ได้ส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง โดยการนำองค์ความรู้โครงการหลวง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปขยายผลสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูงมาจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากยอดดอยสูงลงมาให้คนในเมืองได้บริโภค “งานประติมากรรม” ที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1  ถึงรัชกาลที่ 10 แสดงถึงพระปรีชาสามารถ การมีสายพระเนตรที่ยาวไกล และทรงวางรากฐานของประเทศ ตั้งแต่การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์จนเป็นประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน และประติมากรรมเรื่องราวฉลอง 100 ปี ธงไตรรงค์ ช้างชูธงชาติไทยประดับสวนในชื่อ “คชชาติ ธงชาติไทย 100 ปี”

“อัศจรรย์สีสันแห่งดาวอังคาร (Amazing Mar Garden)” เรียนรู้การเดินทางข้ามผ่านจักรวาล ตะลุยระบบสุริยะ พร้อมเรียนรู้การท่องอวกาศผ่านจรวจและยานอวกาศต่าง ๆ ที่มนุษยชาติได้ส่งออกไปสำรวจเพื่อหาเพื่อนต่างดาวในจักรวาลที่กว้างใหญ่ เรียนรู้การใช้ชีวิตบนดาวอังคาร โดยแบ่งพื้นที่การเรียนรู้เป็นส่วนๆ อาทิ ส่วนปัจจัยการดำรงชีวิต ส่วนปัจจัยในการปลูกพืช

“นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ จากหน่วยงานภาคี” อาทิ เรียนรู้การพัฒนาและอนุรักษ์ป่าชายเลนในพระราชดำริ ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ที่สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย/ เรียนรู้การเงินและการออม ประหยัด เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์สูงสุดที่สวนธนาคารแห่งประเทศไทย/ เรียนรู้แนวทางการสร้างทุนทางปัญญาอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการกรุงไทยหัวใจสีเขียวที่สวนธนาคารกรุงไทย/ ชมการจำลองบ้านตามแนววิถีชีวิตแบบพอเพียง รวมทั้งองค์ความรู้ฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริที่สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ ศึกษาโครงการพัฒนาชนบทและวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพที่สวนเครือเจริญโภคภัณฑ์/ “ธ คือ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน” นิทรรศการที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งการเรียนรู้ของพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินที่สวนมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และชมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนองโครงการในพระราชดำริที่สวน ปตท.

”เรือนกล้วยไม้” ที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์นับหมื่นดอก พร้อมชมประติมากรรมกล้วยไม้ที่ประดับด้วยกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสหลากสีสัน ชมไม้ดอกเมืองหนาวโดดเด่นจากดอยสูงใน “เรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ” เพลิดเพลินกับดนตรีในสวนและการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ “ชมแสง สี ยามค่ำคืน” ของหอคำหลวงและการประดับไฟในสวนที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน “ตลาดนัดชาวดอย” ของดีตามฤดูกาลจากทุกยอดดอยที่ได้จากการนำองค์ความรู้โครงการหลวงในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปขยายผลสู่เกษตรกรบนพื้นที่สูง มาจำหน่ายโดยเกษตรกรตัวจริง ที่ใส่ใจ ดูแล และคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพจากยอดดอยสูงลงมาให้คนในเมืองได้บริโภค อาทิ ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ สมุนไพรชงดื่ม น้ำมันนวดสมุนไพร หัตถกรรม และไม้ดอกไม้ประดับ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ลานข้างร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ช้อป ชิม เที่ยวตลาดย้อนยุค” ของดี ของอร่อยในยุคโบราณ พร้อมสัมผัสบรรยากาศกลิ่นไอตลาดในอดีตและรวมตลาดดังในจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017) ได้เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดย ดร.อำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ บริเวณประตูช้างค้ำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งความประทับใจในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2017) ภายใต้แนวคิด “สุข สราญ งามบุปผา ใต้หล้าพระบารมี” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00–18.00 น. และวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00–19.30 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5