Q4U Shop ในตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มกอช. ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรมาตรฐาน ในศูนย์สาธิตและแสดงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน (Q4U Shop) แหล่งรวมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานรับรองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงาน “ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”  ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพ และ มกอช.ได้ร่วมออกร้าน Q4U Shop ในระหว่างวันที่ 6 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ