หนังสือเกษตรทฤษฎีใหม่ เขียนโดย ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง

หนังสือ “เกษตรทฤษฎีใหม่:ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

จำนวน 201 หน้า

ราคา 199 บาท

เขียนโดย ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สั่งซื้อหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ที่ โทรศัพท์ 089-2925069