อบรมโครงการผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader) หรือ SSL รุ่นที่ 2

นางสาว เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดอบรมโครงการผู้นำการมาตรฐาน (Standard Smart Leader) หรือ SSL รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรของ มกอช. ให้เป็นผู้นำด้านการมาตรฐานที่มีความรู้ความสามารถสูง สามารถตอบสนองนโยบายการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ในทุกมิติ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการหรือพนักงานราชการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาในสังกัด จำนวน 42 คน กิจกรรมของโครงการฯ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ผู้เข้ารับการอบรมจะลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ในแปลงฝึกปฏิบัติการผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน ครบวงจร ณ ฟาร์มไม่ตั้งใจ ภายใต้แบรนด์ สมเกียรติ ผักอร่อย วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9