สิริพันธุ์ สุนทรวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

สิริพันธุ์ สุนทรวิจิตร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด  มาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน