กรมส่งเสริมการเกษตร จัดเต็มมอบความสุข ส่งท้ายปี 60 พร้อมเปิด “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ทัวร์เกษตรสร้างสุข” เน้น 16 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบ 3 สุข ส่งท้ายปีใหม่ 2560 สุขที่ 1 “ช่วยฟื้นฟูสู่ความสุข” จ่ายเงิน ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นค่าปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจากพายุเซินก้าและตาลัส โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพ ด้านการเกษตร แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 สุขที่ 2 “ลดความเสี่ยง สร้างความสุข” จัดทำโครงการเพื่อลดความเสี่ยงให้เกษตรกร ที่คาดว่าจะประสบปัญหาการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง เพื่อเข้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง สุขที่ 3 “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ทัวร์เกษตรสร้างสุข” เปิด 16 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยว ใน 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตรัง กระบี่ จันทบุรี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร อุดรธานี เชียงใหม่ พะเยา และลำพูน

.(กลาง)นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการ 9101 เพื่อการฟื้นฟูอาชีพฯกรมส่งเสริมทางการเกษตร ได้โอนงบประมาณ จำนวน 1,890 ล้านบาท สำหรับเกษตรกร 35 จังหวัด เกษตรกร 379,694 ครัวเรือน ลงสู่ชุมชนครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว สามารถแบ่งเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่

1.การปลูกพืชอายุสั้น จำนวน 996 โครงการ เกษตรกร 53,082 ราย งบประมาณ 256.47 ล้านบาท

2.เลี้ยงสัตว์ จำนวน 1,497 โครงการ เกษตรกร 111,187 ราย งบประมาณ 555.92 ล้านบาท

3.ผลิตอาหารและแปรรูปผลผลิต จำนวน 251 โครงการ เกษตรกร 11,560 ราย งบประมาณ 57.80 ล้านบาท

4.ประมง จำนวน 2,604 โครงการ เกษตรกร 202,977 ราย และโครงการอื่นๆ จำนวน 6 โครงการ เกษตรกร 888 ราย งบประมาณ 4.44 ล้านบาท

การลดความเสี่ยงให้เกษตรกร ที่คาดว่าจะประสบปัญหาการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง เพื่อเข้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง และทั้ง 2 โครงการ เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขโครงการ ไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ความคืบหน้าทั้ง 2 โครงการ ดำเนินการรับสมัครเกษตรกรไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และจะปิดรับสมัคร 31 ธันวาคม 2560 นี้ ซึ่งเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

สำหรับประชาชนทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 16 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม – 7 มกราคม 2561 ใน 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ตรัง กระบี่ จันทบุรี บุรีรัมย์ สมุทรสาคร อุดรธานี เชียงใหม่ พะเยา และลำพูน ซึ่งนอกจากจะได้ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามแล้ว แต่ละศูนย์ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนเด่น อาทิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดรถรางนำเที่ยวและมีการจำหน่ายผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ เป็นต้น และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง)  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีการจัดแสดงการเรียนรู้ผึ่งสายพันธุ์ต่างๆ และแมลงเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ชัณโรง จิ้งหรีด และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้งที่มีคุณภาพ