ฟรี สัมมนา 300 ท่าน “ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้ เขตร้อนได้อย่างไร”

ฟรี สัมมนา 300 ท่าน “ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้ เขตร้อนได้อย่างไร” โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง 301 ตึกศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน