วว. เยี่ยมคารวะ ผู้ว่าการ กนอ. เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม และนางสาวกาญจนา  ทุมมานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักผู้ว่าการ เยี่ยมคารวะ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 พร้อมหารือเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi ) ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย