พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้า-ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕60 (ครั้งที่ 40)  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ และวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๔,019 ราย  แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน ๑91 ราย และ                  ระดับบัณฑิต (ป.ตรี)  จำนวน  ๓,๘28 ราย

ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่าง   ที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน  ๖  ราย  ดังนี้

 ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 10 ราย 

 • พลอาการศเอกประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
 • พลเอกธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์  อดีตรองนายกรัฐมนตรี
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
 • นายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล  (แม่โจ้ รุ่น 54) เจ้าของกิจการสมเกียรติการเกษตร, ฉัตรกมลฟาร์ม ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
 • นายวสิฐ แต้ไพสิฐพงษ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  เครือเบทาโกร
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) CEO

เครือเจริญโภคภัณฑ์

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์  จำกัด
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • นายปิยะ โรจนเพียรสถิต รองประธานบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ป
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
 • นายสุรชัย ศิริจรรยา (แม่โจ้ รุ่น 49) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจไก่เนื้อ ภาคเหนือ

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 1. นายนรินทร์ พูลเพิ่ม  (แม่โจ้ รุ่น 34)  ข้าราชการเกษียณอายุ (นักวิจัยและพัฒนาพืชสวน)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน

 

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย 

 • นายสุทัศน์ บุญมาภิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • นายสุรศักดิ์ จโนภาษ (แม่โจ้ รุ่น 37) ผู้จัดการบริษัท สามปอยดง, ผู้จัดการบริษัท สวนผักเชียงใหม่
 • เทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี  ๒๕60 จำนวน  ๖ ราย 

 • นายสุรพันธ์ เด็ดขาด  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 3๓ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • นายนิกร กิจการค้า  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 36  เจ้าของและผู้จัดการ สวนเกษตรแม่นาง  ตำบลวาวี อำเภอ   แม่สรวย   จังหวัดเชียงราย
 • นายจำรอง ดาวเรือง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๔7  ผู้อำนวยการระดับสูงสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 • นายบรรจง สมบูรณ์ชัย  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๕0  อาจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ก่อตั้งอาสาสมัครหมอต้นไม้ จังหวัดเชียงใหม่
 • นายพิบูล โพธิ์ศรี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ ๕4 เจ้าของกิจการพิบูลฟาร์ม  ประธานกรรมการ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี
 • นางสาววินิตรา ลีละพัฒนา  ศิษย์เก่าแม่โจ้  รุ่นที่  69  อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว, ผู้อำนวยการสถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว

 

โดยให้บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มารายงานตัวยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย  ยศสุข   พร้อมเข้ารับฟังคำชี้แจงและมีกำหนดฝึกซ้อม ในวันระหว่างที่ ๑๕ – ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามคู่มือการฝึกซ้อม  และที่ www.stu.mju.ac.th/bunditmaejo