คนรักผัก ห้ามพลาด Workshop Organic DIY พาลงพื้นที่พบเกษตรกรอินทรีย์ตัวแม่ ลงมือทำจริง ทั้งปลูก-แปรรูป

เครือข่ายปฏิบัติการ  ซีเอสอาร์ ตอบโจทย์สุขภาพคนเมืองจัด Workshop Organic DIY พาลงพื้นที่พบเกษตรกรอินทรีย์ตัวแม่ ลงมือทำจริง ทั้งปลูกและแปรรูป

การปลูกสลัด

คุณพิมพร ศิริวรรณ  ผู้จัดการเครือข่าย ปฏิบัติการ CSR for Thailand   เปิดเผยว่า  ทางเครือข่ายฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วยด้วยการบริโภคอาหารทีี่มีประโยชน์ ในกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นทางคือ การเลือกใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยมาปรุงอาหาร โดยเฉพาะข้าว พืชผัก ผลไม้ ที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ คือปลูกด้วยดิน ไม่ใชปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า และใส่ใจระบบนิเวศน์

พิมพร ศิริวรรณ และเกษตรกรอินทรีย์

รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงผู้บริโภคให้ไปรู้จักแหล่งปลูกพืชผักอินทรีย์ ตามแนวทางของสามพรานโมเดล  เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ และห่วงโซ่อาหารสมดุลทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ  ทางเครือข่ายฯ จึงริเริ่มจัดกิจกรรมลงพื้นที่พาคนเมืองซึ่งเป็นคนปลายน้ำไปเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากเกษตรกรอินทรีย์ ที่เป็นคนต้นน้ำโดยตรงพร้อมฟังประสบการณ์องค์ความรู้ แรงบันดาลใจ และความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของครอบครัวเกษตรกร หลังจากเลิกใช้สารเคมี

โครงการ Organic DIY“วิถีอินทรีย์ ขอมีใจ ลงมือทำ คุณทำได้” ในทริปแรกนี้  จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะลงไปพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจอินทรีย์  ต. ทัพหลวง อ.เมือง จ. นครปฐม

ซึ่ง คุณอรุณี พุทธรักษา หัวหน้ากลุ่มหนึ่งในเครือข่ายของสามพรานโมเดล และเป็นเกษตรกรอินทรีย์สายแข็ง เป็นต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง โดยนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และขยายสู่สังคมรอบข้าง ทำให้ครอบครัวของเธอรวมถึงเกษตรกรในกลุ่มมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณอรุณี พุทธรักษา

หลายปีที่ผ่านมา จากความเอาใจใส่  พัฒนาแปลงปลูกอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มเกษตรกรแห่งนี้มีอุดมการณ์ร่วมกันที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นทำผลผลิตอินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน IFOAM และ ได้รับใบประกาศการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS

คุณอรุณี อยากให้คนไทยในสังคมเมืองตื่นตัวเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทั้งการปลูก-แปรรูป ในด้านคุณค่าประโยชน์การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงรับรู้ถึงพิษภัยสารเคมี ที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยอย่างชัดเจน และหันมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เลือกบริโภคอาหารที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ รวมถึงมาเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร และมาหัดปลูก และนำความรู้กลับไปที่บ้านไปปลูกไปบอกเพื่อนๆ ให้ตื่นตัวได้

สำหรับกิจกรรม Organic DIY ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้  จะมีการลงพื้นที่ดูแปลงนา แปลงปลูกผักสวนครัวเหนือดิน การทำปุ๋ยหมัก การทำสมุนไพรไล่แมลงรวมถึงการเตรียมดิน การเลี้ยงไก่ กิจกรรมเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง เพาะถั่วงอก การแปรรูปทำน้ำตาลอ้อยอินทรีย์ การทำขนมข้าวต้มมัด  การเพาะเห็ด การปลูกผักสลัดตุ้ม การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร  ทำน้ำยาปากหอม   ทุกคนจะได้ลิ้มรสกับ อาหาร ขนม ของว่าง  น้ำอ้อยอินทรีย์  ชาสมุนไพร  รวมถึงช้อปผลผลิตอินทรีย์  ที่ทางกลุ่มเกษตรกรได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม ด้วยความสุขใจและเต็มใจยิ่ง

ทำข้าวต้มมัด
เด็กๆ มาเรียนรู้เพาะต้นอ่อนผักบุ้ง

สำหรับผู้สนใจร่วม กิจกรรม Organic DIY  สามารถสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายได้ที่ เครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand  คุณพิมพร 081-9282808 หรือติดต่อ ID line : pimporn999