รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษครบรอบ 102 ปีการสหกรณ์ไทย ขบวนการสหกรณ์รวมพลังจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ครบรอบ 102 ปีการสหกรณ์ไทย      ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์เข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ” เชิญดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี  เปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องการพัฒนาสถาบันเกษตรกรโดยรูปแบบประชารัฐ มีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมสหกรณ์ 4 ด้าน และมอบโล่ให้สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค  19  แห่ง  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี  รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ได้ทรงริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาที่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ ต้องไปกู้ยืมเงินทำให้เสียดอกเบี้ยสูงและโดนเอาเปรียบจากพ่อค้า จึงได้คิดหาวิธีช่วยเหลือโดยใช้วิธีของสหกรณ์เข้ามาบรรเทาปัญหา และทรงเป็นผู้จัดตั้งและวางรากฐานสหกรณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” จดทะเบียน เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  2459  นับเป็นการเริ่มต้นของสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

สำหรับการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ในโอกาสครบรอบ 102 ปี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี้  ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ การจัดกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ และการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน  สำหรับในส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ต่าง  ๆ ร่วมกันจัดงานภายใต้แนวคิด “สหกรณ์เข้มแข็ง  ด้วยศาสตร์พระราชา 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ”  โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจะมีพิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์    ภายหลังเสร็จพิธีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางเข้าร่วมพิธี ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม.

นอกจากนี้  ยังมีการสัมมนาทางวิชาการ โดยการปาฐกถาพิเศษและการแสดงนิทรรศการ ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ  ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาสถาบันเกษตรกรโดยรูปแบบประชารัฐ” และมอบโล่ให้กับสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค 19 แห่ง จากนั้นเวลา 13.00 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสหกรณ์ที่ยั่งยืน” ส่วนโซนนิทรรศการจัดแสดงภายใต้หัวข้อ “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสหกรณ์ ที่ยั่งยืน” โดยเน้นรูปแบบการนำเสนอที่สอดคล้องกับแนวคิด “ศาสตร์พระราชากับงานสหกรณ์” นอกจากนี้ยังมีการจัดโมเดลเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตสามารถจับต้องได้ เช่น ธนาคารข้าว (โครงการแก้มลิง) ภายใต้แนวคิด “เหลือ เก็บ ใช้ ไว้กิน” ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด จังหวัดสกลนคร  และการนำศาสตร์พระราชาในการส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดและพัฒนาที่ดิน ของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โครงการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ ต้นแบบสหกรณ์โคนม ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)  การใช้วิธีการสหกรณ์ดำเนินการภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรีและการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในชุมชนของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ เช่น เมืองสหกรณ์เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดยจะมีตัวแทนสหกรณ์และหน่วยงานต่าง  ๆ เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 600 คน