เอ็มเทค-สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนาเสริมแกร่ง “ผลิตภัณฑ์ยางไทย แข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา กำหนดจัดสัมมนาผลิตภัณฑ์ยางไทย แข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน” ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางไทย ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยพบการเสวนามุมมองภาคอุตสาหกรรมที่มีต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย การบรรยายพิเศษจาก สมอ. กับการพัฒนามาตรฐาน และงานวิจัยพัฒนาและการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางจากเอ็มเทค ที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง และป้องกันการใช้มาตรฐานสินค้าเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม CC ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 14 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางไทย สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8000 ต่อ 4676